Bạn đang ở : Trang chủ Văn bản, pháp qui

Văn bản -Pháp qui

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Qui chuẩn quốc gia về môi trường 3403
2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn Y tế 4021
3 Thông tư 31/2013/TT-BYT Qui định về quan trắc tác động về môi trường từ hoạt động KCB của Bệnh viện 4721
4 Số: 29 /2011/TT-BYT Quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 7571
5 Số: 12/2011/TT-BTNMT về Quy định về Quản lý chất thải nguy hại 3937
6 QĐ 366 QĐ-TTg quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gia đoạn 2012-2015 3448
7 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 32193
8 QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 5119
9 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 11099
10 Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 4087

Social Determinants Network