Các biện pháp kiểm soát giúp ngăn ngừa lây lan SARS-COV-2 tại môi trường làm việc

In

THEO HƯỚNG DẪN OSHA - Occupational Safety and Health Administration

 

U.S. Occupational Safety and Health Administration updates safety rules on  amputations

1. Biện pháp kỹ thuật

Cơ Sở Vật Chất và Trang Thiết Bị

2. Biện pháp Hành chính

Khám sàng lọc


Quản Lý và Truyền Đạt Thông Tin

Đào Tạo
Thực hiện đào tạo (cung cấp các thông tin cần thiết nhất) cho nhân viên về:

3) Kiểm soát công việc

Tại khu vực làm việc

Vệ Sinh và Khử Trùng

4) Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)

Trang bị bảo hộ cá nhân

Lựa chọn bảo hộ cá nhân đáp ứng yêu cầu phòng dịch và công việc, cung cấp miễn phí trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp (kích thước) cho người lao động