Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe môi trường

Sức khoẻ môi trường (Bài giảng)

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giám sát chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3534
2 Xử lý Chất thải rắn y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3511
3 Sức khỏe môi trường -Một số vấn đề quan tâm Ths Đặng ngọc Chánh 4863
4 Đại cương sức khỏe môi trường - CKI-YTCC Ths Phùng Đức Nhật 4899
5 Ô nhiễm nước Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4093
6 Giới thiệu quy chế quản lý chất thải y tế (Quy chế 43) Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3989
7 Giới thiệu về Sức khỏe môi trường Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4499
8 Dịch tễ học môi trường 4640
9 Đánh giá tác động sức khỏe 4575
10 Đánh giá tác động môi trường 4283
11 A Guide to Health Impact Assessment : A Policy Tool for New Zealand 24595
12 HIA là gi- Bài giảng cho lớp cao học và CKI-YTCC 3893
13 Enviromental Health Impact Assessment-Priciple and practice 3477
14 Phòng bệnh thông qua môi trường 3997

Social Determinants Network