Bạn đang ở : Trang chủ Sức khỏe môi trường

Sức khoẻ môi trường (Bài giảng)

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giám sát chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3238
2 Xử lý Chất thải rắn y tế Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3242
3 Sức khỏe môi trường -Một số vấn đề quan tâm Ths Đặng ngọc Chánh 4374
4 Đại cương sức khỏe môi trường - CKI-YTCC Ths Phùng Đức Nhật 4530
5 Ô nhiễm nước Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3769
6 Giới thiệu quy chế quản lý chất thải y tế (Quy chế 43) Nguyễn Đỗ Quốc Thống 3773
7 Giới thiệu về Sức khỏe môi trường Nguyễn Đỗ Quốc Thống 4184
8 Dịch tễ học môi trường 4386
9 Đánh giá tác động sức khỏe 4360
10 Đánh giá tác động môi trường 4072
11 A Guide to Health Impact Assessment : A Policy Tool for New Zealand 6586
12 HIA là gi- Bài giảng cho lớp cao học và CKI-YTCC 3625
13 Enviromental Health Impact Assessment-Priciple and practice 3304
14 Phòng bệnh thông qua môi trường 3758