Bạn đang ở : Trang chủ Đo kiểm môi trường

Đo kiểm môi trường

Giới thiệu về hoạt động đo kiểm môi trường lao động và quan trắc môi trường Y tế

Email In PDF.

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quyết định số 2963/QĐ-BYT ngày 16/7/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của viện Y tế Công cộng Tp.HCM trực thuộc Bộ Y tế, là một Viện đầu ngành về Y tế công cộng của Bộ Y tế phụ trách địa bàn 19 tỉnh/thành khu vực phía Nam từ Bình Phước đến Cà Mau. Với giai trò tham mưu và cung cấp các chứng cứ khoa học chính xác cho Bộ Y tế trong việc ra các chính sách liên quan đến y tế công cộng bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong nhiều năm qua Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình (nghiên cứu khoa học, đào tạo, hỗ trợ, chỉ đạo tuyến, giám sát) trong các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng, sức khỏe môi trường, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh lây nhiễm và các bệnh không lây nhiễm...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng Bộ Y tế giao cho Viện là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành y tế các tỉnh/thành y tế khu vực phía Nam (từ năm 2007 đến nay) các hoạt động chính của Viện trong nhiệm vụ này gồm:

 • Thực hiện công tác quan trắc môi trường y tế, giám sát môi trường lao động ở các cơ sở y tế, các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp tại các tỉnh/thành khu vực phía Nam.
 • Đóng vai trò của cơ quan giám sát chứng nhận chất lượng các công trình xử lý nước thải bệnh viện, các công trình xử lý chất thải rắn bằng công nghệ không đốt...
 • Hỗ trợ công tác chuyên môn về quản lý và xử lý chất thải y tế, lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các bệnh viện, Trung tâm y tế thông qua các lớp đào tạo tập huấn chuyên đề.
 • Chỉ đạo tuyến về công tác giám sát và báo cáo hiện trạng quản lý chất thải y tế nguy hại và đo kiểm môi trường lao động cho các Trung tâm y tế dự phòng 19 tỉnh/thành khu vực phía Nam.
 • Tham gia góp ý xây dựng các kế hoạch, đề án của Bộ Y tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành y tế, các chương trình an toàn vệ sinh lao động.
 • Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ TNMT, Bộ Y tế, Bộ KHCN, cảnh sát môi trường) kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh còn tiến hành các hoạt động dịch vụ về đo kiểm môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động và thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường (đất, nước, không khí) cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu công nghiệp, các bệnh viện, các cơ sở y tế và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Kết quả thực hiện các hoạt động của Viện về các dịch vụ môi trường trong nhiều năm qua luôn nhận được sự tin cậy của các đối tác về chất lượng công việc và thời gian thực hiện, đồng thời nó còn là bằng chứng cơ sở khoa học tin cậy để các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


Hoạt động đo kiểm môi trường lao động

Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong 99 đơn vị có đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ban hành ngày 06/6/2011. Hồ sơ chứng nhận được công bố vào ngày 21/6/2012. (Đọc giả có thể vào đường link sau đây tại trang web của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế để có thông tin chi tiết, trong đó Viện là đơn vị có số thứ tự 32 trong danh sách).http://vihema.gov.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=019&nid=5052

Các hoạt động dịch vụ đo kiểm môi trường thực hiện tại Viện YTCC TP.HCM gồm:

- Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió)

- Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ)

- Đo bụi toàn phần, bụi hô hấp

- Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S...

- Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs, các hợp chất hữu cơ bền – POPs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ..

- Lấy mẫu và đo đạc các hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm...

- Đo đạc các yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa...

- Thực hiện đánh giá chất lượng phòng sạch cho các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất dược phẩm theo GMP, các phòng mổ của các bệnh viện...

- Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo Thông tư số 19/2011/TT – BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.


Hoạt động quan trắc môi trường y tế

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thực hiện quan trắc môi trường y tế tại các cơ sở y tế thuộc 19 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam từ năm 2007 đến nay. Hiện nay, hoạt động quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện được thực hiện theo Thông tư số 31/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành vào ngày 15/10/2013. Thông tư quy định các cơ sở khám chữa bệnh phải theo dõi số lượng, thành phần chất thải rắn y tế theo từng nhóm (được quy định tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế), khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, nước thải y tế và báo cáo về cơ quan quản lý của Bộ/Ngành. Hàng năm Viện đều tổ chức các lớp tập huấn về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện (bao gồm các lớp tập huấn từ chương trình, dự án với nguồn ngân sách nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ và các lớp dịch vụ).

Hằng năm, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hàng trăm hợp đồng dịch vụ đo đạc quan trắc môi trường y tế cho các cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập), các công ty, đơn vị có nhu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành trong cả nước. Là một trong những đơn vị của ngành y tế thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm theo yêu cầu của Thông tư số 31/2013/TT-BYT về nước thải phân tích đầy đủ 15 chỉ tiêu (gồm cả tổng hoạt độ phóng xạ a và b) theo QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; xét nghiệm đánh giá thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm theo QCVN 55/2013/BTNMT;  lấy mẫu đánh giá chất lượng không khí xung quanh theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06/2013/BTNMT; đánh giá lò đốt chất thải y tế theo QCVN 02:2012/BTNMT

Ngoài ra, thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được ban hành kèm theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Ngày 18/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2097/QĐ-BTNMT chứng nhận Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Y tế đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 106. Lĩnh vực và phạm vi Viện YTCC TP.HCM được chứng nhận gồm: Quan trắc hiện trường và phân tích môi trường

Quan trắc hiện trường

 1. Môi trường nước (nước mặt, nước thải và nước dưới đất): lấy mẫu và đo đạc hiện trường
 2. Môi trường không khí Khí (không khí xung quanh và môi trường lao động): lấy mẫu và đo đạc hiện trường

Phân tích môi trường

 1. Môi trường nước: nước mặt, nước thải và nước dưới đất
 2. Môi trường không khí: không khí xung quanh và môi trường lao động
 3. Chất thải rắn, đất

Như vậy việc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính phủ, Viện Y tế công cộng đã có đầy đủ các cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường đồng thời cũng minh chứng cho việc Viện thực hiện các hợp đồng dịch vụ về quan trắc môi trường, đo kiểm môi trường lao động tại các cơ sở y tế, các nhà máy, khu công nghiệp...có độ tin cậy hơn, có khoa học và chính xác hơn góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói riêng.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện các hoạt động về đo kiểm môi trường lao động và quan trắc môi trường y tế chi tiết xin liên hệ:

Khoa Sức khỏe môi trường

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 083.8559503                            Số fax: 083.8563164

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Một số máy móc trang thiết bị của đơn vị:


Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 13:25

Social Determinants Network