Bạn đang ở : Trang chủ Thực hành cộng đồng

Thực hành cộng đồng

  1. Thiết kế và triển khai thực hiện được một điều tra chẩn đoán, xác định một vấn đề liên quan tới sức khỏe cộng đồng
  2. Thu thập, nhập , xử lý, phân tích các dữ liệu thu thập được qua điều tra trên cộng đồng
  3. Viết được một báo cáo dựa trên các kết quả điều tra được trên cộng đồng
  4. Đề xuất các can thiệp dựa trên các kết quả có được

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Mục tiêu thực hành cộng đồng GS.Ninh 3101
2 Thực hiện và theo dõi cuộc khảo sát GS.Ninh & ThS Uyên 2768
3 Nguyên tắc chung xây dựng bộ câu hỏi GS.Ninh & ThS Uyên 3230
4 Phương pháp thu thập dữ liệu & điều tra sức khỏe cộng đồng GS.Ninh & ThS Uyên 5057
5 Kỹ thuật chọn mẫu GS.Ninh& ThS Uyên 2841
6 Định nghĩa và làm rõ các biến điều tra GS.Ninh & ThS Uyên 2711
7 Điều tra sức khỏe cộng đồng 3482
8 Dàn ý điều tra sức khỏe cộng đồng 3381
9 Bộ câu hỏi phỏng vấn cá nhân và bộ câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình 4787
10 Lập Kế hoạch & Thực hiện phân tích dữ liệu 3320
11 Viết báo cáo thực hành cộng đồng 4041
12 Câu hỏi dân số học-Hành vi GS.TS Lê Hoàng Ninh 2661
13 Cỡ mẫu cho điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 3104