Bạn đang ở : Trang chủ Thực hành cộng đồng

Thực hành cộng đồng

  1. Thiết kế và triển khai thực hiện được một điều tra chẩn đoán, xác định một vấn đề liên quan tới sức khỏe cộng đồng
  2. Thu thập, nhập , xử lý, phân tích các dữ liệu thu thập được qua điều tra trên cộng đồng
  3. Viết được một báo cáo dựa trên các kết quả điều tra được trên cộng đồng
  4. Đề xuất các can thiệp dựa trên các kết quả có được

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Mục tiêu thực hành cộng đồng GS.Ninh 3346
2 Thực hiện và theo dõi cuộc khảo sát GS.Ninh & ThS Uyên 2980
3 Nguyên tắc chung xây dựng bộ câu hỏi GS.Ninh & ThS Uyên 3733
4 Phương pháp thu thập dữ liệu & điều tra sức khỏe cộng đồng GS.Ninh & ThS Uyên 5599
5 Kỹ thuật chọn mẫu GS.Ninh& ThS Uyên 3055
6 Định nghĩa và làm rõ các biến điều tra GS.Ninh & ThS Uyên 2881
7 Điều tra sức khỏe cộng đồng 3765
8 Dàn ý điều tra sức khỏe cộng đồng 3615
9 Bộ câu hỏi phỏng vấn cá nhân và bộ câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình 5312
10 Lập Kế hoạch & Thực hiện phân tích dữ liệu 3636
11 Viết báo cáo thực hành cộng đồng 4359
12 Câu hỏi dân số học-Hành vi GS.TS Lê Hoàng Ninh 2854
13 Cỡ mẫu cho điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng GS.TS Lê Hoàng Ninh 3348