QUYẾT ĐỊNH Số: 7684/QĐ-BCT VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

In